ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN
 2. Door het feit zelf een bestelling te plaatsen bij de leverancier, verklaart de koper zich akkoord met allé hierna gedefinieerde verkoopsvoorwaarden.
 3. Behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de partijen wordt overeengekomen, vormen de in onderhalve weergegeven bepalingen en voorwaarden het geheel van de tussen koper en leverancier afgeslolen akkoorden en overeeenkomsten, en zulks niettegenstaande alle tegenovergestelde bepalingen die, op de door de koper uitgegeven orderbonnen of zijn andere dokumenten, kunnen voorkomen.
  1. BESTELLINGEN
  1. Zaken door de vertegenwoordigers van de leverancier algestolen, zijn slechts geldig na schriitelijke bevestiging door de leverancier.
  1. De eventuele herroeping van de koper is onderworpen aan het schriftetijk en voorafgaandelijk akkoord van de leverancier die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomsl kan eisen.
  1. Voor tefefonische bestellingen van de koper aanvaardt de leverancier geen aansprakelijkheid tenzij de koper kan aantonen dat een foutief uitgevoerde bestelling aan de leverancier te wjjten is.
  1. De leverancier behoudt zich het recht voor bij of na overeenkomsten, alvorens (verder) te presteren, van de koper te eisen zekerheid te stellen, dat zowel aan de betalings-als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
 4. PRIJZEN
 5. De prijzen zijn netto, vertrek magazijnen van leverancier en exclusief B.T.W.
 6. De prijzen zijn geldig voor bestellingen waarvan de levering kan geschieden binnen de maand na datum van deze laatste.
 7. LEVERINGEN
 8. De goederen in onderhavig document vermeld mogen alleen tentoongesteld en ter verkoop aan- geboden worden aan het brillendragend groot publiek en eindgebruiker op het adres van koper en dit document aangegeven.
 9. De goederen reizen voor rekening en op rislco van de bestemmeling koper, zelfs bij franco levering door leverancier.
 10. De leveringstermijnen zijn benaderend en informatief.
 11. De verzendingskosten worden door de leverancier aan de koper bij elke verzending aangerekend. De kostprijs van deze verzending is konjunktuurgebonden en wordt regelmalig aangepast.
 12. Eventuele vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling, noch annulering van de bestelling door de koper.
 13. De leverancier behoudt zich het recht voor de goederen of diensten aan te rekenen, naargelang de uitvoering ervan, zelfs indien het gedeeltelijke leveringen befreft.
 14. De leverancier behoudt zich het recht voor koper van levering uit te sluiten, wanneer zij zich niet aan deze leveringsvoorwaarden houden.
 15. Producten in bewerking kunnen niet worden afbesteld. Indien de koper een order annuleert, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die order gemaakte kosten en voor schadevergoeding vregens winstderving.
 16. Consignatie of zo genoemde « op zicht» – leveringen bestaan niet.
 17. Bestelde goederen worden niet teruggenomen of omgewisseld. Mocht dit echter ten zeer uitzon- derlijken titel toch genegocieerd worden door leverancier voor terugname van handelswaren in perfecte staat, zal het bruto-bedrag in elk geval vermindeid worden met 10% wegens onkosten voor nazicht, her- verpakking en administratie.
 18. PUBLICITEITSTSMATERIAAL

Al het publiciteitsmateriaal dat gratis ter beschikking Wordt gesteld van de koper m.b.t. die produkten waarvan de leverancier het alleenverkoopsrecht bezit, blijft eigendom van de leverancier. De koper is verplicht bij eerste verzoek bij eertse van leverancier het uitgeleverd materiaal terug te bezorgen.

comprar viagra generico
 • KLACHTEN
 • Acht dagen na datum van de verzendingsnota worden geen klachten meer aanvaard door leverancier.
 • Klachten, dienen met aangetekend schrijven binnen acht dagen, na datum verzendingsnota in het bezit te zijn van de leverancier, met vermelding van verzendingsnota -nummer en warenonderwerp.
 • Klachten omtrent enige levering geven geen recht tot niet betalen of het staken van betaling van enige rekening.
 • BETALINGEN

7.1. Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen einde der maand waarvan bedragen op rekening van financiële instelling van leverancier dienen aanwezig te zijn.

comprar viagra generico
 • Nietegenstaande de bepalingen van art. 7.1, luiden de betalingsvoorwaarden voor kapitaals- en investeringsgoeden « netto contant bij levering ».
 • Elke niet op de vervaldag belaalde factuur zal automatisch verhoogd worden met een intrest van 1,5% per maand of 0.05% per dag, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 • Bovendien is bij nietbetaling van de factuur op deze vervaldag, automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% var het faktuurbedrag, met een minimum van €123,95 dit zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en vorderingen, schadeloosstellingen en/of intrestern, overeenkomstig artike! 1152 van het burgerlijk wetboek.
 • Bij gebreke van belalingen heeft de leverancier het recht alle afgesloten contracten en geplaatste bestellingen te annuleren.
 • De aan koper geleverde goederen blijven volledige eigendom van de leverancier zolang de koper niet volledig de gafactureerde bedragen betaald heeft.

Uitdrukkelljk wordt verwezen naar artikel 491 van het belgisch strafwetboek. Betalingen per wissel of per cheque maken hierop geen novatie uit. Nochtans gaat het risico over op de koper vanaf de levering der goederen, Bovendien is de verkoper gerechtigd de niet betaalde goederen le recupereren op gelijk welke plaats ze zich bevinden en dit op kosten on risico van de koper.

 • De koper is gerechtigd, mits zijn betaling in het bezit is van de leverancier van het volledig netto factuurbedrag binnen de 10 kalenderdagen na betatingskorting van 2% eventueel door leveranciers voorberekend op document en konform aan de BTW-wetgeving, af te trekken, indien geen andere achterstallige rekeningen bestaan.
  • De voorwaarde 7.7. geld slechts voor die handelswaren, die door koper zullen opnieuw verkocht worden aan eindverbruiker. Op machines, instrumenten, winkelinstallaties en alle andere kapitaals- of investeringsgoederen bestaat geen betalingskorting en is de voorwaarde 7.7. niet van toepassing.
 • Ingeval de leverancier toestaat dat facturen op overeengekomen vervaldagen worden betaald, dient er wel de nadruk op gelegd dat, behalve voor door ons aanvaarde uitzonderingen en afwijkend van Art. 1583 van het B.W.. de eigendomsoverdracht slechts plaats heeft nadat de verkoopprijs, eventueel verhoogd met de kosten, volledig betaald is en er geen andere achterstallige rekeningen zouden bestaan.
 • Afgevaardigden van de leverancier zijn niet bevoegd om facturen van de leverancier te innen, noch om geldige kwijtschrilten af te geven, te tekenen of gerechtelijke verbintenissen aan te gaan. Uitzonderingen op deze voorwaarden kunnen enkel door schrifflelijke goedkeuring van de leverancier uitzonderlijk aangebracht worden.
 • Bij sluiting van het kalenderjaar komen alle bedragen van fakturen die niet zouden in de 30 dagen belaald zijn geweest, niet in aanmerking voor het behaten van eventuele kortingen zouden deze onderhandeld zijn geweest.
 • Alle kosten voor inningen teweeggebracht door laatijdige belalingen vallen ten laste van koper en dit in vermeerdering van alle regels hierboven opgesomd.
 • DIVERSEN
 • De leverancier spant zich optimaal in om wisselstukken zo lang mogelijk te kunnen leveren zonder echter er de continuiteit van te verzekeren.
 • De leverancier garandeert zijn goederen tegen fabricagegebreken die in de 6 maanden na aankoop door koper zouden kunnen bewezen worden.
 • De leverancier behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te baschouwen in geval van fallissement, kennelijk onvermogen, bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper of bij elke niet naleving van de contractuele verplichtingen door de koper.
 • BETWISTINGEN

Elke betwisting is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de leverancie waar de hoofdzeleî van de maatschappij gevestigd is, zelfs in geval van oproeping in vrijwaring en of meerdere verweerders, alleen het Belglsch recht is van toepassing.